Multifunkční areál

1. Stručný popis projektového záměru

Cílem projektu multifunkčního areálu je vytvořit vstřícné prostředí pro bydlení ve snaze o přirozené soužití širokého spektra obyvatelstva, v podmínkách navazujících na služby, které jsou nezbytné pro společný život mladé, střední a starší populace. Jedním z cílů projektu je umožnit stárnoucí generaci důstojně prožít své stáří v přátelském prostředí domova, v kruhu rodiny a v blízkosti známých a přátel. součástí

Tato obytná multifunkční struktura bude využívat všechny známé progresivní a dostupné obnovitelné zdroje energie tak, aby se areál stal v co největší míře energeticky nezávislým na klasických zdrojích a byl řízen nejmodernějším softwarem, zabezpečujícím dostatečnou výrobu a akumulaci energie pro celoroční užívání.

Projektový záměr je tedy řešen v souladu s environmentálními požadavky s minimálním nepříznivým dopadem na životní prostředí, včetně nejmodernější autonomní jednotky pro čistění odpadních vod, tak, aby jeho výstavba byla ekonomicky únosná, urbanisticky akceptovatelná a jeho užívání nebylo zdrojem produkce primárních ani sekundárních nežádoucích odpadů.

Vybavenost areálů bude v plné výši odpovídat potřebám budoucí žijící komunity stejně jako potřebám stávajících občanů vesnice, a to ve všech oblastech potřebných služeb.

2. Zdůvodnění projektového záměru

Vývoj a realizace multifunkčního areálu přispěje významnou měrou k ochraně a stabilizaci životního prostředí naší ekoplanety a k eliminaci závislosti lidské populace na centrálních zdrojích energie na bázi spalování fosilních paliv. Areál bude plnit funkci pilotního projektu a školícího centra, ve kterém budou probíhat kurzy, semináře a prezentace výsledků všech použitých technologií, tak, aby poznatky a získané zkušenosti mohly být předávány a aplikovány na další plánované projekty.

3. Cíle projektového záměru

Aplikovaný výzkum reálně předpokládá vývoj a využití nových účelových systémů a technologií, umožňujících využívání alternativních obnovitelných zdrojů energií a jejich začlenění do autonomního kompaktního celku multifunkčního areálu (dále MA) s následujícím cílem:

 • Navrhnout a realizovat novou netradiční konstrukci a design MA s cílem využít a čerpat v co největší míře obnovitelnou energii (kolektory, fotovoltaické články, tepelná čerpadla, pulzní a magnetické systémy, větrnou energii atd.) z důvodu její akumulace a přeměny na energii elektrickou a tepelnou, tak aby celý areál mohl být provozován na energetickém nezávislém ostrovním režimu.
 • Navrhnout, otestovat a začlenit akumulaci elektrické a tepelné energie do kontextu celkové koncepce MA.
 • Navrhnout, otestovat a začlenit vhodné moderní progresivní materiály (dřevo, sklo, keramiku, kovy, plasty, kompozity atd.) do kontextu celkové koncepce MA.
 • Navrhnout, otestovat a začlenit řídící softwarový systém do kontextu celkové koncepce MA.
 • Modifikovat a začlenit nejmodernější systém čistění odpadních vod do kontextu celkové koncepce MA.
 • Verifikovat a vyhodnotit spolehlivost a funkčnost vyvinutých, resp. vybraných, řešení.
 • Aplikovat verifikované a vybrané dílčí systémy do pilotního demonstračního projektu.
 • Uvedení a prezentace výsledného prototypového projektu MA na trh formou marketingu a účasti na renomovaných mezinárodních výstavách a veletrzích (veletrhy koncových uživatelů, výrobců technologií, výrobců interiérů, stavebních firem, architektů, projektantů, investorů, materiálového inženýrství atd.)

4. Implementační plán

Dominantní a klíčové postavení, zejména v první fázi realizace projektu MA, bude mít vývojová skupina, jejíž pozornost bude nutno koordinovaně zaměřit na aplikovaný výzkum, vývoj a vzájemné propojení netradiční koncepce MA s architektonickým, urbanistickým, designerským, environmentálním a technickým uspořádáním, které umožní dosáhnout stanovených cílů, a to zejména progresivního využívání obnovitelných zdrojů energií, které umožní částečnou nebo úplnou energetickou nezávislost MA na vnějších klasických zdrojích. Dále se skupina zaměří na vývoj a úpravu těchto technologií pro konkrétní podmínky a na začlenění výkonného systému, umožňujícího biologické čistění odpadních vod a likvidaci odpadů tak, aby výsledný efekt byl pro životní prostředí nezávadný.

5. Mezinárodní spolupráce

Vzhledem ke globální povaze ekologických hrozeb má mezinárodní spolupráce pro energetický výzkum v oblasti úspor současné spotřeby energií stále větší význam. Strategicky důležité mnohostranné iniciativy v oblasti spolupráce, např. mezinárodní partnerství a vědecká spolupráce v oblasti nových koncepcí a technologií u budov, majících minimální dopad na klima (ekologické budovy), jsou jednou z hlavních  cest k dosažení vytyčených cílů, a to ke snižování spotřeby energií. Mezinárodní vědecká spolupráce napříč Evropou v oblasti výzkumu a vývoje MA si vyžaduje podporu na mezinárodní úrovni, neboť výstupní výsledky vývoje MA budou následně uplatněny a sdíleny v rámci celé EU.

6. Partneři projektu MA

Na projektu MA, který bude koordinován českým subjektem, se bude podílet 25 právních subjektů z 8 států. Mimo výrobní sféru budou do projektu zapojeny výzkumné ústavy, vysoké školy a univerzity, obec Vítějeves, Zemědělská společnost Vítějeves, Mikroregion Brněnec, místní akční skupina Svitava, Kraj Pardubice, Sdružení místních samospráv, ministerstvo životního prostředí, ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova, hnutí Cala a hnutí Duha.

Celý projektový záměr je rozdělen na 25 subprojektů a dalších 52 dílčích projektů. Ke spolupráci budou zatím přizvány firmy z České republiky, Slovenska, SRN a Norska, Holandska, Rakouska, Ruska, a Číny.

7. Orientační rozpočet projektu

předpokládaný rozpočet projektu MA: 232,4 milionu Kč ( 8 milionů EUR)

průměrný rozpočet na subprojekt:  6,8 milionu Kč ( 236 000    EUR)

průměrný rozpočet na dílčí projekt:  1,2 milionu Kč ( 42 000      EUR)

 

8. Seznam subprojektů

 1. dřevěné konstrukce
 2. ocelové konstrukce
 3. statika
 4. stavební systémy
 5. betonářské systémy
 6. izolační systémy
 7. skleněné plochy
 8. keramické komponenty
 9. dřevěné materiály a materiály na bázi dřeva
 10. tepelné modifikace dřeva a dřevěných materiálů
 11. kompozitní materiály
 12. elektrické systémy- výroba elektřiny a tepla
 13. elektronické řídící systémy
 14. fotovoltaika a optické systémy
 15. sluneční kolektory
 16. bioreaktory
 17. tepelné reaktory
 18. kogenerační jednotky
 19. tepelné motory
 20. klimatizace a rekuperace tepla
 21. tepelná akumulace
 22. elektroakumulace
 23. tepelná čerpadla
 24. čistění a úprava odpadních vod
 25. architektura a design
 26. osvětlení
 27. urbanistika
 28. tepelné rozvody
 29. bytová a zahradní architektura

 

Podrobná specifikace a popis jednotlivých subprojektů budou během přípravy tohoto záměru vypracovány.