Úvod

STATUT
Nadačního fondu Pozitivní svět
Motto: „Říkejte lidem pravdu a změníte svět“.
Správní rada Nadačního fondu Pozitivní svět vydává v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento statut:
Čl. I
Název, sídlo, doba trvání nadačního fondu

1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Pozitivní svět
2. Sídlem nadačního fondu je: Vítějeves
3. Nadační fond se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. II
Vznik nadačního fondu

1. Nadační fond vznikl dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného u………, oddíl N, vložka …, dne ……….
2. Identifikační číslo nadačního fondu je ……..

Čl. III
Zakladatel nadačního fondu
Jediným zakladatelem nadačního fondu je: Petr Havlíček, nar. 16. 8. 1954, bytem Vítějeves 71, Vítějeves, PSČ 569 06.

Čl. IV
Účel a činnost nadačního fondu
1. Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšení kvality života jednotlivců, komunity i celého společenství.
2. Účelu nadačního fondu bude dosahováno zejména těmito činnostmi:

– šířením osvěty a dalšími aktivitami zaměřenými na rozvoj mravních, humanitárních a demokratických hodnot;
– šířením osvěty a dalšími aktivitami zacílenými na decentralizaci zdrojů energie, potravinovou nezávislost a energetickou soběstačnost;
– podporou výzkumu a vývoje, zejména v oblasti rozvoje alternativních zdrojů energie;
– péčí o životní prostředí, zejména ochranou zvířat;
– podporou komunitního a společenského života, kultury a sportu;
– péčí o mládež a seniory;
– podporou pozitivní motivace k zapojení občanů do „věcí veřejných“ v rámci místní samosprávy.
Čl. V
Majetek nadačního fondu a pravidla hospodaření
1. Zakladatel vložil do nadačního fondu peněžitý majetkový vklad ve výši 10 000,- Kč.
2. Majetek nadačního fondu tvoří majetkový vklad zakladatele a nadační dary, jakož i další majetek získaný z podnikání nadačního fondu a dalších zdrojů.
3. Nadační fond může v rámci dosahování nadačního účelu poskytovat z majetku nadačního fondu nadační příspěvky a další plnění (dále jen „nadační příspěvky“) fyzickým a právnickým osobám se sídlem na území České republiky.
4. Nadační fond může k dosahování svého účelu realizovat vlastní programy a projekty.
5. Nadační fond je oprávněn vykonávat i podnikatelskou činnost, jako svou vedlejší činnost, v souladu s platnými právními předpisy.
6. Zisk z podnikání nadačního fondu vykázaný řádnou účetní závěrkou musí být vždy použit k dosahování účelu nadačního fondu nebo zhodnocení jeho majetku. Nelze jej vyplatit zakladateli, členům orgánů nadačního fondu ani osobám jim blízkým.
7. Nadační fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.
8. Náklady související se správou nadačního fondu musí být vedeny odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků a dalších plnění a souvisejících s podnikáním.
9. Náklady související se správou nadačního fondu zahrnují zejména náklady na udržení majetku nadačního fondu a jeho zhodnocení, jakož i náklady na propagaci účelu a náklady související s provozem nadačního fondu.
Čl. VI
Poskytování nadačních příspěvků a jiných plnění

1. Nadační fond může poskytovat nadační příspěvky v souladu s účelem nadačního fondu, při splnění níže stanovených podmínek:
2. nadační příspěvek může být poskytnut právnické nebo fyzické osobě, která o poskytnutí nadačního příspěvku fond požádá, (dále jen „žadatel“), a to:
– právnické nebo fyzické osobě realizující projekty, které jsou v souladu s účelem nadační fond;
– fyzické osobě jako konečnému příjemci individuálního nadačního příspěvku za podmínky v souladu s účelem nadační fond.

2. Nadační fond může poskytnout i jiná plnění (dále jen „jiná plnění“) fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních projektů a aktivit fondu.
3. Nadační příspěvky a jiná plnění se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění.
4. Nadační příspěvky a jiná plnění mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak plnění pravidelně se opakujícího.

Čl. VII

Proces rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku nebo jiného plnění

1. O poskytnutí nadačního příspěvku nebo jiného plnění rozhoduje správní rada na základě písemné žádosti, která splňuje náležitosti vyhlášené správní radou. Žádosti o individuální nadační příspěvky a jiná plnění budou posuzovány z hlediska jejich naléhavosti a potřebnosti, vždy v souladu s účelem nadačního fondu.
2. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.
3. Podmínkou poskytnutí nadačního příspěvku nebo jiného plnění je schválení správní radou, přičemž na schválení nemá žadatel právní nárok, a to ani v případě souladu žádosti s posláním a účelem nadační fond.
4. O poskytnutí nadačního příspěvku nebo jiného plnění rozhoduje správní rada nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění. V případech, kdy stanoví konečný termín pro podání žádostí o nadační příspěvek, správní rada rozhodne do 2 měsíců od tohoto termínu.
5. Rozhodnutí správní rady obsahuje alespoň:

– identifikaci, co má být podpořeno,
– identifikaci žadatele,
– způsob podpory, a u peněžité podpory její výši.

6. Osoba, které byl nadační příspěvek nebo jiné plnění poskytnuto, je povinna je použít v souladu s účelem a podmínkami nastavenými správní radou. Na požádání je povinna předložit vyúčtování, jakým způsobem bylo využito.
7. Nebyl-li nadační příspěvek nebo jiné plnění užito řádně, je osoba, které byl příspěvek nebo jiné plnění poskytnuto, povinna jej vrátit nebo vrátit náhradu v penězích v přiměřené lhůtě stanovené nadačním fondem.
8. Nadační příspěvek nesmí být poskytnut osobě, která je členem orgánu nadačního fondu nebo jejím zaměstnancem, ani osobě jim blízké.
9. V mimořádných případech může správní rada rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku či jiného plnění, i bez podání žádosti.
Orgány nadačního fondu
Článek VIII.
Správní rada

1. Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada, která spravuje jeho majetek, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech. Správní rada má 4 (slovy: čtyři) členy. Funkční období členů správní rady je 20 let.

2. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné. Uvedené omezení funkčního období neplatí pro Petra Havlíčka, který je do funkce ustaven doživotně. Další členy správní rady volí správní rada.
3. První členy správní rady jmenoval zakladatel a jsou jimi:

– Petr Havlíček, nar. 16. 8. 1954, bytem Vítějeves 71,  PSČ 569 06, který byl jmenován předsedou správní rady;
– Alena Havlíčková nar. 29. 6. 1956, bytem Vítějeves 71, PSČ 569 06, která byla jmenována členem správní rady;
– Marek Havlíček nar. 22. 8. 1977, bytem Vítějeves 71, PSČ: 569 06, který byl jmenován členem správní rady;
– Petr Havlíček, nar. 8. 3. 1979, bytem Vítějeves 71, PSČ: 569 06, který byl jmenován členem správní rady.

4. Členství ve správní radě zaniká úmrtím člena, odvoláním z funkce, odstoupením z funkce, ztrátou způsobilosti být členem správní rady.
5. Správní rada odvolává z funkce svého člena, který závažně nebo opakovaně porušil zakládací listinu nebo statut, nebo který porušil zákon způsobem zjevně narušujícím dobrou pověst nadačního fondu. Správní rada odvolá člena správní rady nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděla o existenci některé z důvodů odvolání.
6. Zanikne-li členství ve správní radě, zvolí správní rada nového člena do šesti měsíců. Neučiní-li to, jmenuje nového člena správní rady soud na návrh revizora nebo na návrh osoby, osvědčí právní zájem, na dobu dokud správní rada nezvolí nového člena.
7. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit – projevem vůle v písemné formě, doručeným k rukám předsedy správní rady nebo jeho zástupce. Výkon funkce člena končí uplynutím dvou měsíců po doručení odstoupení, neschválí-li správní rada jiný okamžik zániku funkce. Člen správní rady však nesmí odstoupit v době, která je pro nadační fond nevhodná. Má se za to, že člen správní rady odstoupil ve vhodné době.
1. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
2. Předseda správní rady je pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům.
3. V případě, že předseda není dlouhodobě schopen vykonávat svoji funkci, zvolí správní rada náhradního předsedu na dobu, kdy budou trvat překážky ve výkonu funkce řádného předsedy. Náhradnímu předsedovi přísluší po dobu výkonu jeho funkce všechna práva a povinnosti, která tento statut nebo zákon přiznávají předsedovi.
Článek IX.
Působnost správní rady

4. Do výlučné působnosti správní rady náleží zejména:

a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách,
b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva“),
d) rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,
e) volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,
f) stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady;
g) rozhodovat o přijetí nadačních darů a poskytování nadačních příspěvků a jiných plnění,
h) schvalovat realizaci projektů nadačního fondu,
i) zřizovat další orgány nadačního fondu,
j) rozhodovat o spolupráci nebo účasti na společných projektech připravovaných jinými osobami.
Čl. X
Schůze správní rady

1. Správní rada se schází nejméně dvakrát za rok.
2. Schůzi svolává, připravuje a vede její předseda, a není-li přítomen, jeho zástupce. Prvního předsedu jmenoval zakladatel; dalšího předsedu a jeho zástupce volí správní rada z řad svých členů.
3. Předseda (a není-li přítomen, jeho zástupce) připravuje, svolává, předsedá schůzi a vede její jednání.
4. Správní rada je usnášeníschopná, účastní-li se jednání nadpoloviční většina jejich členů. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
5. O průběhu zasedání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající.
6. Členu správní rady náleží přiměřená odměna za výkon funkce, jakož i náhrada nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce.

Čl. XI
Rozhodování per rollam

1. Správní rada může přijímat rozhodnutí i mimo schůzi, a to písemně nebo s využitím technických prostředků (rozhodnutí per rollam).
2. Předseda správní rady zašle v takovém případě návrh usnesení správní rady všem členům správní rady, a to písemně, telefaxem nebo elektronickou poštou na korespondenční či e-mailovou adresu nebo faxové číslo, které člen správní rady oznámil nadačnímu fondu.
3. Návrh rozhodnutí per rollam musí obsahovat také lhůtu pro doručení vyjádření člena správní rady, která musí činit minimálně 3 dny a počíná běžet od doručení návrhu usnesení. Člen správní rady může hlasovat doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou zaslaným na korespondenční či e-mailovou adresu nebo telefaxové číslo předsedy správní rady, nejsou-li v návrhu uvedeny jiné kontaktní údaje. Nevyjádří-li se člen v návrhu usnesení určené lhůtě, platí, že nesouhlasí.
4. Na nejbližším zasedání správní rady musí být usnesení per rollam zapsána do zápisu ze zasedání.

Čl. XII
Způsob jednání za nadační fond

1. Za nadační fond jednají navenek samostatně předseda správní rady nebo společně dva členové správní rady.
2. Podepisování za nadační fond se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis (y) osoby oprávněné jednat za nadační fond.

Čl. XIII
Revizor

1. Revizor je individuálním kontrolním orgánem nadačního fondu.
2. Prvním revizorem zakladatel jmenoval Janu Havlíčkovou, nar. 24. 2. 1979, bytem Vítějeves 71 PSČ 569 06.
3. Funkční období revizora je 5 let. Opakované zvolení revizora je možné. Revizora volí a odvolává správní rada.
4. Funkce revizora zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odvoláním, porušil-li revizor závažným způsobem nebo opakovaně zákon, zakládací listinu nebo statut, dále též odstoupením a též v případě, že přestane splňovat podmínky pro výkon revizora.
5. Správní rada odvolává revizora, který závažně nebo opakovaně porušil zakládací listinu nebo statut, nebo který porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadačního fondu.
6. Revizor může ze své funkce odstoupit projevem vůle v písemné formě, doručeným k rukám předsedy správní rady nebo jeho zástupce. Výkon funkce člena končí uplynutím dvou měsíců po doručení odstoupení, neschválí-li správní rada jiný okamžik zániku funkce. Člen správní rady však nesmí odstoupit v době, která je pro nadační fond nevhodná. Má se za to, že člen revizor odstoupil ve vhodné době.
7. Revizor zejména:

a) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost v souladu se zákonem, nadační listinou a statutem,
b) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
c) vyjadřuje se k výroční zprávě a výroční účetní závěrce,
d) jedenkrát za rok podává správní radě zprávu o své kontrolní činnosti.

Čl. XIV
Výkonný ředitel nadačního fondu

Správní rada může jmenovat a odvolat výkonného ředitele nadačního fondu. Výkonný ředitel je podřízen správní radě, povinen řídit se jejími pokyny a zodpovídá se jí ze své činnosti.

Čl. XV
Výroční zpráva

1. Nadační fond sestaví výroční zprávu do konce roku následujícího po uplynutí předchozího účetního období (kalendářního roku). Uvede v ní zejména významné údaje o jeho činnosti a hospodaření, případných změnách v zakládací listině a změnách v členství v orgánech nadačního fondu.
2. Výroční zpráva bude zpřístupněna v sídle nadačního fondu.

Čl. XVI
Přeměna nadačního fondu

Správní rada může po předchozím souhlasu revizora rozhodnout o změně právní formy na nadaci.

Článek XVII.
Zrušení a zánik nadačního fondu

1. Nadační fond může být zrušen rozhodnutím správní rady, není-li trvale možné, aby nadační fond nadále plnil svůj účel.
2. V případě zrušení nadačního fondu zvolí správní rada likvidátora s výjimkou případů, kdy podle zákona jmenuje likvidátora soud.
3. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu v rozsahu nutném k vyrovnání dluhu nadačního fondu. Likvidační zůstatek převede likvidátor právnické osobě s obdobným účelem, která s přijetím likvidačního zůstatku souhlasila.

Čl. XVIII
Závěrečná ustanovení

1. Tento statut byl vydán dne …. správní radou Nadačního fondu Pozitivní svět a může být správní radou doplňován a  měněn.

V ….dne….

Podpis členů správní rady

………………………………………
Nadační fond Pozitivní svět

Kontaktujte nás

6 + 1 =